Wetenschappelijk onderzoeker Dierenwelzijn Rundvee ( ILVO)

Type: 

Sector: 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER – Dierenwelzijn Rundvee (M/V)

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Vacaturenummer
EV/2018/010/Dier68

Entiteit                                   Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Afdeling                                 Dier
Rang                                     A165/A166
Graad                                    Wetenschappelijk attaché
Plaats van tewerkstelling      Scheldeweg 68, 9090 Melle

Functiecontext
Het ILVO zoekt voor spoedige indiensttreding een wetenschappelijk onderzoeker in functie van het uitwerken van een dierenwelzijnsscan voor rundvee (melkvee en vleesvee).
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Het ILVO is een multidisciplinaire instelling met focus op de ondersteuning van een duurzame landbouw, tuinbouw en visserij. Het bestaat uit 4 eenheden die gevestigd zijn in Merelbeke, Melle en Oostende. Het ILVO beschikt over een proefoppervlakte van 200 ha en een uitgebreide infrastructuur van laboratoria, proefstallen, serres, loodsen, aquaria en een proefzuivelfabriek. Het ILVO, met een totaal van meer dan 600 personeelsleden, schakelt ongeveer 265 onderzoekers in. Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek.

Voorliggende vacature wordt opengesteld binnen de eenheid Dier van het ILVO. De eenheid Dier verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek in de dierlijke productie met het oog op een efficiënte, milieu- en diervriendelijke productie, en een duurzame consumentgerichte en maatschappelijk aanvaardbare veehouderij.

Je takenpakket
Je staat in voor het uitwerken en introduceren van een tool die melkvee- en vleesveehouders zal toelaten het welzijn van hun eigen rundveestapel te evalueren. Je werkt hiervoor in nauw overleg met de externe opdrachtgever (Boerenbond).

Resultaatgebieden
Uitvoering van onderzoek
Je staat in voor het conceptualiseren en uitvoeren van onderzoek, studies of analyses en voortgangscontrole uitoefenen teneinde (beleids)relevante informatie en/of producten aan te reiken en wetenschappelijke output leveren.

Voorbeelden

 • Uitwerken van een dierenwelzijnsscan (tool) voor melkvee en vleesvee
 • Deze uitwerking bevat onderstaande deeltaken
  • Opstellen van een lijst van betrouwbare en bruikbare dierenwelzijnsindicatoren
  • Op punt stellen van een geschikte methodiek om het dierenwelzijn op melkvee- en vleesveebedrijven te evalueren
  • Opstellen brochures voor dierenwelzijnsscan melkvee en vleesvee
  • Meewerken aan de ontwikkeling van de mobiele applicatie voor dierenwelzijnsscan melkvee en vleesvee

Expertise uitwisselen
Je wisselt specifieke expertise uit op allerlei fora teneinde het gedachtegoed van het onderzoeksdomein en de entiteit te verspreiden en te optimaliseren.

Voorbeelden

 • Bespreking van de opgestelde indicatorenlijst, de tool (werkingsmethodiek) en het design van de app met stakeholders en experten.
 • Uitvoeren van piloottesten/bruikbaarheidstesten met kleine groep en grotere groepen van de eindgebruikers (melkvee- en vleesveehouders) voor optimalisatie van de ontwikkelde tool

Publiceren en rapporteren
Je publiceert en rapporteert resultaten, conclusies en adviezen teneinde de doelgroep te informeren en te sensibiliseren.

Voorbeelden

 • Opstellen van brochures en handleidingen
 • Schrijven van wetenschappelijke publicatie(s)
 • Schrijven van vulgariserende publicatie(s) m.b.t. het uitgevoerde werk

Informatie - en onderzoeksnetwerk
Je bouwt een informatienetwerk uit teneinde toegang te hebben tot alle mogelijke relevante informatie voor huidig en toekomstig onderzoek.

Voorbeelden

 • Je bouwt een informatienetwerk met relevante stakeholders, experten en onderzoekers in binnen- en buitenland op
 • Je neemt initiatief om kennis uit te wisselen met app-ontwikkelaars, de toekomstige gebruikers (melkvee- en vleesveehouders), experten en onderzoekers

Kennis m.b.t. het vakgebied (onderzoeker)
Je ontwikkelt en onderhoudt je kennis in het wetenschappelijk vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten voortdurend te verbeteren.

Voorbeelden

 • Kennisverwerving via relevante literatuur m.b.t. dierenwelzijn en met het oog op het vastleggen van de geschikte dierenwelzijnsindicatoren (wetenschappelijke artikels, populaire artikels, wetteksten)
 • Kennisverwerving via contacten met onderzoekers, experten en veehouders in binnen- en buitenland
 • Kennisverwerving via deelname aan studiedagen en congressen

Je competentieprofiel
Deelnemingsvoorwaarden
Je bent houder van een master diploma in de toegepaste biowetenschappen (industrieel ingenieur), in de toegepaste bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) of in de diergeneeskunde (dierenarts) of in de dierwetenschappen of gelijkwaardig diploma, liefst aangevuld met specifieke kennis over dierenwelzijn in de rundveehouderij (melkvee- en vleesveehouderij).

Je vaktechnische competenties

 • Je bent vertrouwd met MS Word/MS Excel
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B
 • Je bent vertrouwd met de rundveehouderij
 • Je hebt bij voorkeur reeds ervaring met wetenschappelijke evaluatie van dierenwelzijn in de veehouderijcontext

Je persoonsgebonden competenties
Verantwoordelijkheid nemen
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback)
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie

Overtuigen
Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak
Niveau 2 – Overtuigt door inhoud én aanpak

 • Argumenteert authentiek en genuanceerd
 • Brengt zijn argumenten scherp onder woorden
 • Begrijpt welke argumenten en redeneringen anderen aanspreken en gebruikt deze
 • Brengt met zijn ideeën en voorstellen enthousiasme teweeg
 • Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen en reageert constructief op negatieve reacties of weerstand

Netwerken
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen
Niveau 1 – Maakt actief gebruik van bestaande contacten voor zijn opdracht

 • Onderhoudt regelmatig, ook zonder directe aanleiding, contact met personen uit het bestaande netwerk
 • Beschikt over enkele vaste contactpunten binnen de organisatie op wie hij regelmatig beroep doet
 • Neemt contact op om informatie, steun of samenwerking te verkrijgen
 • Werkt actief mee aan vragen die vanuit andere afdelingen komen (deelt informatie, geeft advies, …)
 • Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen, …

Analyseren
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie
Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken

 • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • Benoemt de oorzaken van problemen
 • Detecteert onderliggende problemen
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

Innoveren
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen
Niveau 2 – Werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit

 • Zoekt actief naar mogelijke vernieuwingen die zijn functie en takenpakket overstijgen
 • Denkt buiten bestaande kaders en durft experimenteren en improviseren
 • Komt met ideeën voor nieuwe producten, processen, diensten …
 • Ziet toepassingsmogelijkheden van nieuwe processen, technieken en methodes en introduceert die
 • Zoekt verbinding met anderen die vernieuwing aanbrengen en bouwt mee aan oplossingen voor de toekomst

Voortgangscontrole
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers
Niveau 1 – Bewaakt de voortgang van zijn werk

 • Controleert zijn wer
 • Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd / met betrekking tot mijlpalen en deadlines
 • Rapporteert tussentijds spontaan over de voortgang van zijn werk en geeft aan wanneer afspraken niet zullen gehaald worden
 • Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast
 • Gaat regelmatig na welke zaken tegen wanneer beschikbaar moeten zijn en geeft er het juiste gevolg aan

Wijze van kandidaatstelling
Solliciteren kan tot en met zondag 29 juli 2018.

Om te solliciteren e-mail je een motivatiebrief met CV naar:
Prof. dr. ir. Bart Sonck – afdelingshoofd
bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be

Vermeld in het onderwerp van de mail het vacaturenummer EV/2018/010/Dier68.

Verloop van de selectieprocedure

 • Screening van cv's: week van 30 juli 2018
 • Selectiegesprekken: 8 augustus 2018 (na uitnodiging)

Ons aanbod

 • We bieden een voltijdse tewerkstelling en een contract van bepaalde duur (7 maand met eventuele verlenging).
 • Streefdatum tewerkstelling: september 2018.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor hoogkwalitatief onderzoek en innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie. Zo bieden wij je 35 dagen vakantie per werkjaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een belangrijk deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettosalaris.
 • Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165/A166 (afhankelijk van je diploma). Indien het je interesseert kan je zelf via http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overh... een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
 • Het Eigen Vermogen van het ILVO wil net zoals de Vlaamse overheid de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Info
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
Frank Tuyttens, groepsleider dierenwelzijn
Tel: 09 272 26 05 / frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:
Sven Van wettere, HR Business Partner
Tel: 09 272 25 10 / sven.vanwettere@ilvo.vlaanderen.be