Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij (WWF)

Type: 

Sector: 

WWF- internship: Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij - handelingsperspectief voor boeren

Only Dutch speaking students:

Omdat dit onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd (en vooral contact is met Nederlandstalige deskundigen en gebruik gemaakt wordt van Nederlandse vakliteratuur is goede beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde.

Achtergrond: het WWF

Het Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF) is deel van een internationale natuurbeschermingsorganisatie (WWF) met als missie om de meest belangrijke gebieden op aarde te behouden en een toekomst te bouwen waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. De organisatie heeft kantoren in ongeveer 100 landen wereldwijd. Er is een gezamenlijke wereldwijde strategie die zich richt op natuurbescherming, het reduceren van de bedreigingen op de natuur en het reduceren van onze mondiale footprint tot een niveau dat binnen de grenzen van de aarde valt. Het WWF zoekt naar oplossingen in samenwerking met burgers, bedrijven, overheid en lokale bevolking.

De unit food waarvoor dit onderzoek plaats vindt, werkt aan de ontwikkeling en promotie van agro-ecologie en verdienmodellen om zo bij te dragen aan veerkrachtige agrarisch landschappen.

The research: background and research questions

FrieslandCampina, Rabobank en WNF hebben vanuit verschillende perspectieven een gezamenlijke ambitie tot biodiversiteitherstel in de landbouw. Uitgangspunt is om dit via verdienmodellen in de keten te ontwikkelen. Daarvoor hebben de 3 partijen een prototype voor een biodiversiteitsmonitor ontwikkeld waarmee op eenduidig wijze biodiversiteitsresultaten meetbaar gemaakt kunnen worden en dat ingezet kan worden voor het belonen van melkveehouders via ketenpartijen. Het idee daarbij is dat een eenduidig instrument, gedragen door drie partijen met een grote achterban, een aanjager kan zijn voor brede toepassing door verschillende partijen (ketenpartijen, overheden, etc.) om zo een positieve impuls te geven aan het versterken van biodiversiteit in de melkveehouderij.

De biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij meet door middel van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) de invloed die een individueel melkveebedrijf heeft op biodiversiteit op het boerenbedrijf en daarbuiten. Belangrijke uitgangspunten in de selectie van KPI’s zijn integraliteit en meetbaarheid. Naast het meetbaar maken van de invloed op de omgeving (positief en negatief) biedt de monitor concrete bedrijfsmaatregelen die melkveehouders kunnen nemen om beter te scoren op een of meerdere KPI’s. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen als het vergroten van het aandeel blijvend grasland in het bouwplan, het doorzaaien van klaver in het grasland en het uitstellen van de eerste maaisnede.  Op deze manier biedt de monitor handelingsperspectief voor de melkveehouder. 

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen om biodiversiteit te versterken. Dit is het handelingsperspectief voor de boer. Hiervoor wordt de relatie tussen maatregelen en de scores van de verschillende KPI’s beschreven. Daarbij is een goede verantwoording vanuit wetenschappelijke en vakliteratuur van belang. Aanvullend kunnen goede praktijkvoorbeelden van veehouders worden verzameld zodat naast de vakinhoudelijke onderbouwing ook persoonlijke ervaringen uit de praktijk kunnen worden beschreven.

Methodologie:                literatuuronderzoek, interviews, mogelijk ook enquêtes.

Student Profile

WWF zoekt een gemotiveerde master student met achtergrond in landbouw/ natuurbescherming of aanverwante studie die in staat is onafhankelijk te werken (supervisie is beperkt). Ervaring met literatuuronderzoek en interviewen is a must.

Period

 Zo snel mogelijk, 3 tot 5 maanden (ter discussie)

Allowance

€250,- per maand op full time basis

 Informatie en vragen: neem contact op met je begeleider of  WWF Natascha Zwaal nzwaal@wwf.nl (Of Jacomijn Pluimers jpluimers@wwf.nl )